กลุ่มวิชาสำหรับเด็ก

Music Wonderland : MW
คำนิยาม: หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็ก
รายละเอียด: หลักสูตรดนตรีขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 2-3 ปี เป็นหลักสูตรที่เน้นการฝึกประสาทสัมผัสทางด้านการฟัง จังหวะและการรับรู้สุนทรียศาสตร์ของดนตรี ไปพร้อมกับความสนุกที่เด็กๆ จะได้รับจากนิทานผ่านเสียงดนตรีและแผ่นภาพ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและสร้างจินตนาการจากการฟัง ไปพร้อมกับการพัฒนาทางด้านกายภาพ, จิตใจ และอารมณ์ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง
อายุ: 2 ปี 10 เดือน – 3 ปี 9 เดือน
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 1 ปี
รูปแบบการเรียน: แบบกลุ่มเท่านั้น
หมายเหตุ: เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ปกครองจำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนด้วย
Junior Music Course : JMC
คำนิยาม: หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ชั้นต้น
รายละเอียด: หลักสูตรดนตรีขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการสำหรับเด็กวัย 3-4 ปีนี้ เป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และโดดเด่นที่สุดของยามาฮ่า โดยหลักสูตรนี้จะเน้นให้เด็กมีทักษะในการฟังเสียงดนตรีและมีความสามารถในการแยกแยะและบอกเสียงที่ได้ยิน นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้องค์ประกอบของดนตรีขั้นพื้นฐาน คือ ทำนอง จังหวะและเสียงประสานผ่านทางการฟัง, การร้อง และการเล่น ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในหลักสูตรนี้คือการฟัง โดยที่เด็กจะได้รับความสนุกจากการเรียน และได้สร้างจินตนาการจากการฟัง เด็กในวัยนี้ยังคงต้องการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้เด็กเริ่มแสดงออกทางความคิด และเป็นการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับการประเมินผล Fundamental Skill Survive (FSS) และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น
อายุ: 3 ปี 10 เดือน – 5 ปี 6 เดือน
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: แบบกลุ่มเท่านั้น
หมายเหตุ: •  เพื่อให้การเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ปกครองจำเป็นต้องเข้าชั้นเรียนด้วย
•  มี Parents Meeting ภายหลัง 3 เดือนแรก ของทุกเล่ม
•  มีการแสดง Class Concert ของนักเรียน ทุก 6 เดือน หรือหลังจากจบในแต่ละเล่ม
Junior Extension Course : JXC
คำนิยาม: หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ชั้นกลางตอนต้น
รายละเอียด: เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก JMC ซึ่งเด็กวัย 6 ปี ที่จบจากหลักสูตร JMC นั้น จะมีกระบวนการรับรู้และความคิดที่พัฒนาขึ้นมาก นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของนิ้วมือยังทำงานประสานกันกับสมองได้ดีขึ้น ซึ่งการเรียนหลักสูตรต่อเนื่องอย่าง JXC นี้นอกจากที่เด็กจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานทางด้านดนตรีแล้ว ยังเพิ่มเติมเนื้อหาของทักษะการด้นสด หรือ Improvisation ขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมพัฒนาไปสู่ทักษะทางด้านการเรียบเรียงบทเพลง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สูงขึ้นอีกด้วย โดยเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับการประเมินผล Yamaha Grade 9 และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น
อายุ: ผู้เรียนต้องจบหลักสูตร Junior Music Course
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: 2 ปี ( เดือนละ 4 ครั้งๆ ละ 1 ชั่วโมง )
รูปแบบการเรียน: แบบกลุ่มเท่านั้น
หมายเหตุ: มีการแสดง Class Concert ของนักเรียน ทุก 6 เดือน หรือหลังจากจบในแต่ละเล่ม
Junior Advanced Course : JAC
คำนิยาม: หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ชั้นกลางตอนปลาย
รายละเอียด: เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก JXC โดยเน้นความสามารถทางด้านดนตรีในระดับที่สูงขึ้น ทักษะการด้นสด หรือ Improvisation จะพัฒนาเพิ่มขึ้น รวมทั้งความรู้พื้นฐานของการเรียบเรียงบทเพลง สำหรับการบรรเลงเป็นกลุ่ม หรือ ensemble โดยเน้นให้เด็กเกิดจินตนาการในการเรียบเรียงบทเพลง และเพิ่มศักยภาพในการเล่นเปียโน และ/หรืออิเล็กโทน โดยเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับการประเมินผล Yamaha Piano/Electone Grade 7 และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น
อายุ: ผู้เรียนต้องจบหลักสูตร Junior Extension Course
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนกลุ่ม 1 ชั่วโมง และเรียนเดี่ยว 30 นาที
หมายเหตุ: •  ในส่วนของการเรียนเดี่ยว ผู้เรียนจะต้องเลือกระหว่าง Piano หรือ Electone
•  มีการแสดง Class Concert ของนักเรียน ทุก 6 เดือน หรือหลังจากจบในแต่ละเล่ม
Advanced Extension Course : AXC
คำนิยาม: หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก ชั้นสูง
รายละเอียด: เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก JAC ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นสูงที่สุดของ Junior Course มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เด็กได้ใช้ศักยภาพและความสามารถทางด้านดนตรี ทั้งด้านการร้อง, การเล่น, การเรียบเรียงบทเพลง และการด้นสด หรือ improvisation นอกจากนี้เด็กจะมีความสามารถในการประพันธ์บทเพลงจากการด้นสด ซึ่งเด็กที่เรียนจบหลักสูตรนี้จะมีความสามารถในการรวมวง หรือ ensemble โดยใช้เสียงของเครื่องดนตรีหลากชนิด และเพิ่มศักยภาพในการเล่นเปียโน และ/ หรืออิเล็กโทน โดยเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับการประเมินผล Yamaha Piano/Electone Grade 6 และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น
อายุ: ผู้เรียนต้องจบหลักสูตร Junior Advanced Course
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนกลุ่ม 1 ชั่วโมง และเรียนเดี่ยว 30 นาที
หมายเหตุ: •  ในส่วนของการเรียนเดี่ยว ผู้เรียนจะต้องเลือกระหว่าง Piano หรือ Electone
•  มีการแสดง Class Concert ของนักเรียน ทุก 6 เดือน หรือหลังจากจบในแต่ละเล่ม
Junior Special Advanced Course : JSAC
คำนิยาม: หลักสูตรดนตรีพิเศษสำหรับเด็ก ชั้นกลาง
รายละเอียด: เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก JMC ซึ่งเด็กในวัย 6 ปี ที่ต้องการจะเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ จะต้องผ่านการคัดเลือก หรือ Audition โดยจะทดสอบทักษะทางด้านการร้อง การเล่น และการฟัง ซึ่งหลักสูตร JSAC นี้นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งนักประพันธ์ตัวน้อย เพราะเป็นหลักสูตรที่เสริมสร้าง และพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีในทุกๆ ด้าน ควบคู่ไปกับทักษะด้านการใช้เครื่องดนตรี เพื่อให้เด็กสามารถนำเอาทักษะเหล่านี้ไปประพันธ์บทเพลงของตนเองได้ และหลักสูตรนี้สามารถจบได้ภายใน 3 ปี โดยเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับการประเมินผล Yamaha Piano/Electone Grade 7 และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น
อายุ: ผู้เรียนต้องจบหลักสูตร Junior Music Course
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 3 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนกลุ่ม 1 ชั่วโมง และเรียนเดี่ยว 30 นาที
หมายเหตุ:
ผู้เรียนจะต้องผ่านการ Audition ก่อน จึงจะสามารถเข้าเรียนได้ / ในส่วนของการเรียนเดี่ยว ผู้เรียนจะต้องเลือกระหว่าง Piano หรือ Electone
มีการแสดง Class Concert ของนักเรียน ทุก 6 เดือน หรือหลังจากจบในแต่ละเล่ม
มีการแสดงผลงานของเด็ก ในงาน Thai Junior Original Concert ( Thai J.O.C. )
มีการจัดส่งผลงานการประพันธ์เพลงของเด็กๆ ไปคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแสดงต่างประเทศ
Special Advanced Course : SAC
คำนิยาม: หลักสูตรดนตรีพิเศษสำหรับเด็ก ชั้นสูง
รายละเอียด: เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก JSAC ซึ่งเป็นการต่อยอดการประพันธ์เพลง เรียนรู้เสียงประสาน หรือ Emsemble ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเปิดประตูสู่โลกศิลปิน โดยให้เด็กได้ใช้ศักยภาพความสามารถทางดนตรีรอบด้าน ไม่ว่าการเล่น, การร้อง และการฟัง ควบคู่กันไปอย่างลงตัว โดยเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับการประเมินผล Yamaha Piano/Electone Grade 6 และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น
อายุ: ผู้เรียนต้องจบหลักสูตร Junior Special Advanced Course
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 2 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนกลุ่ม 1 ชั่วโมง และเรียนเดี่ยว 40 นาที
หมายเหตุ:
ผู้เรียนจะต้องจบหลักสูตร JSAC ก่อน จึงจะสามารถเข้าเรียนได้ / ในส่วนของการเรียนเดี่ยว ผู้เรียนจะต้องเลือกระหว่าง Piano หรือ Electone
มีการแสดง Class Concert ของนักเรียน ทุก 6 เดือน หรือหลังจากจบในแต่ละเล่ม
มีการแสดงผลงานของเด็ก ในงาน Thai Junior Original Concert ( Thai J.O.C. )
มีการจัดส่งผลงานการประพันธ์เพลงของเด็กๆ ไปคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนไปแสดงต่างประเทศ
Junior Step Fundamental Course : JSFC
คำนิยาม: หลักสูตรดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก 6 ปี
รายละเอียด: เป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม ซึ่งหลังจากพัฒนาประสาทสัมผัสทางด้านการฟังแล้ว ยังเพิ่มเติมในเรื่องของการอ่านตัวโน้ต พร้อมกับการร้อง และเล่น โดยสิ่งสำคัญคือการสนุกกับการเรียนดนตรีซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีต่อไป โดยไม่ว่าในอนาคต เด็กๆ จะเลือกเรียน เปียโน หรือ อิเล็กโทน ก็ล้วนแต่ต้องใช้พื้นฐานจากหลักสูตร JSFC นี้ทั้งสิ้น โดยเมื่อจบหลักสูตร จะได้รับการประเมินผล Yamaha Grade 11 และรับใบประกาศนียบัตรจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น
อายุ: 5 ปี 7 เดือน – 7 ปี 6 เดือน
ระยะเวลาตลอดหลักสูตร: ประมาณ 1 ปี
รูปแบบการเรียน: เรียนเดี่ยว, คู่ หรือ กลุ่ม ( กลุ่มละประมาณ 4-6 คน )
หมายเหตุ: