Event

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2014


  ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

  ประเภทการแข่งขัน โรงเรียนดนตรี
  ยามาฮ่า
  ชื่อผู้แข่งขัน ชื่อวง ครูผู้สอน
  Yamaha Band Idol
  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
  นครพิงค์ เชียงใหม่ เด็กชายกองทัพ  แดนพิชิตโชค ซุปเปอร์แซบ คุณครูนิรันดร์ สมเกตุ
  เด็กชายพุทธสถิตย์  ทุนประเสริฐ
  เด็กหญิงนัทธพรรณ  ศิริติกุล
  เด็กชายวัทธิกร  กันยาสาย
  เด็กหญิงนิรัชชา  สมเกตุ
  Yamaha Band Idol
  รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี
  นครพิงค์ 2 เชียงใหม่ นายชนะพล  อนุสรพรพงศ์ กล้วยหอม คุณครูไพศาล วงษ์หมึก
  นายพลพล  ไชยเสนา
  นายสุรวีร์  จันทร์ทอง
  นายสุวิน  จาวลา
  นายปวริศร์  มานะกุล

  ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ

  ประเภทการแข่งขัน โรงเรียนดนตรี
  ยามาฮ่า
  ชื่อผู้แข่งขัน ชื่อวง ครูผู้สอน
  Welcome Guitar Duet
  รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
  บิ๊กซี ภูเก็ต เด็กชายอะสึคะ  โคะยะมะ คุณครูวัลชัย สายวิลัย
  เด็กหญิงวินิธา  ขวัญแก้ว
  Classical Guitar
  รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
  หาดใหญ่ เด็กชายณัฐวัตร  รัตนพงษ์ คุณครูวิวัฒน์  นวะบุญ
  Classical Guitar
  รุ่นทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
  นครพิงค์ 2 เชียงใหม่ เด็กหญิงอารยา  ส่งศรีเกตุ คุณครูมนูญ  พลอยประดับ
  Guitar Ensemble
  ไม่จำกัดอายุ
  บิ๊กซี ภูเก็ต นายณัฐกานต์  ตรีวิวัฒน์วงศ์ Phuket คุณครูวัลชัย  สายวิลัย
  นายวีรภัทร  แสงสง
  เด็กชายณัฐพล  สังข์แก้ว
  Guitar Duet
  ไม่จำกัดอายุ
  นครพิงค์ เชียงใหม่ นายณัฐพงศ์  นาฏงามขำ คุณครูมนูญ   พลอยประดับ
  นายรชต  ธนัญชัย
  Singing For Kids
  รุ่นอายุ 6-9 ปี
  เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี เด็กหญิงฐิติพร  จันทรแสงเจริญ คุณครูธีรนันท์  รงค์หริรักษ์
  Singing For Kids
  รุ่นอายุต่ำกว่า 6 ปี
  นครพิงค์ เชียงใหม่ เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุตรพงศ์ คุณครูศิริวรรณ เทพอาพร
  คุณครูนัยนา สุตันตปฤดา
  Singing with backing Track
  รุ่นอายุ 10-15 ปี
  นครภูเก็ต เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุวรรณมณี คุณครูลภัส  ล่องนาวา
  Singing With Keyboard
  รุ่นอายุ 16 – 22 ปี
  ชัยภูมิ เด็กชายวีรวัตน์  วัชรภิรมย์ คุณครูนัฐพล  พิลาทอง
  นายอัครเทพ  เดชอุดมพร
  Singing With Piano
  รุ่นอายุ 16 – 22 ปี
  นครพิงค์ เชียงใหม่ นางสาวพิชญาธารณ์ สังวรเวชชภัณฑ์ คุณครูศิริวรรณ เทพอาพร
  คุณครูธนากร กาญจนสุกร์
  นางสาวศิรินัทธ์ ศิริติกุล

  ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

  ประเภทการแข่งขัน โรงเรียนดนตรี
  ยามาฮ่า
  ชื่อผู้แข่งขัน ครูผู้สอน
  Welcome Piano Solo
  รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี
  บางนา เด็กชายกิตติ์ธริทธิ์  พรเทพารักษ์ คุณครูพิมลพรรณ  เกษมนุกูลฤกษ์
  Piano Solo
  รุ่นอายุ 6 – 8 ปี
  เซ็นทรัล อุดรธานี เด็กชายพอเพียง  งามบุษกรโสภา คุณครูจันทร์คำ  งามบุษกรโสภา
  Piano Solo
  รุ่นอายุ 9 – 11 ปี
  เซ็นทรัล พระราม 3 เด็กหญิงธาริสา  จันทร์ผ่อง คุณครูมยุรี  ตัณฑ์แสงงาม
  Piano Solo
  รุ่นอายุ 12 – 15 ปี
  เทสโก้ โลตัส บางใหญ่ เด็กชายกานตพิชญ์  เชาว์สาธิต คุณครูสุภกิจ   หังสเนคร
  Piano Solo
  รุ่นอายุ 16 – 19 ปี
  เซ็นทรัล พระราม 3 นางสาวกรณิศ  ธนโชคสิริ คุณครูนพรัตน์  รัตนมุ่งเมฆา
  Welcome Piano Duet
  รุ่นอายุ 5 – 7 ปี
  เซ็นทรัล อุดรธานี เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา คุณครูนางจันทร์คำ  งามบุษกรโสภา
  เด็กชายตะวัน  โล่ห์สีทอง
  Piano Duet
  รุ่นอายุ 8 – 11 ปี
  เซ็นทรัล พระราม 3 เด็กชายชัยธวัช อติโภภัย คุณวิภู ยามวินิจ
  เด็กชายจิ้งหง หลิน
  Piano Duet
  รุ่นอายุ 12 – 15 ปี
  คีตรินทร์ เด็กหญิงศศิวิมล สิริพิทักษ์เดช คุณครูนริสรา พิทักษ์เสรีชัย
  เด็กชายสาณุรักษ์ ณัฐนิธิการัชต์

  ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

  ประเภทการแข่งขัน โรงเรียนดนตรี
  ยามาฮ่า
  ชื่อผู้แข่งขัน ชื่อวง ครูผู้สอน
  Welcome Electone Solo
  รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี
  สยามเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เด็กหญิงนัทธ์ชนัน ศิริพงษ์ คุณครูพลกฤต กนกวิบูลย์ศรี
  Electone Solo 
  Age Group1
  รุ่นอายุต่ำกว่า 10 ปี
  เพชรเกษม เด็กหญิงวรัญญา คุ้มปัญญา คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  Electone Solo 
  Age Group2
  รุ่นอายุ 10-11 ปี
  สระบุรี เด็กหญิงรมย์นลิน ตรีรัสสพานิช คุณครูแวววัชรินทร์ มีเครือ
  Electone Solo
  Age Group3
  รุ่นอายุ 12-14 ปี
  เพชรเกษม เด็กหญิงคณภรณ์ โพธิ์ขำ คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  Electone Solo
  Open Age
  ไม่จำกัดอายุ
  เซ็นทรัล ลาดพร้าว นางสาวณัฐชยา เกริกชวลิตกุล คุณครูพรสุข เมติชวลิต
  Welcome Electone Ensemble
  รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
  นครพิงค์ 2 เชียงใหม่ เด็กหญิงปัณดารีย์ บุญมาก Fire Spiny Eel คุณครูกรรณิกา ปัญญา
  คุณครูชุมพล ปัญญา
  เด็กหญิงศศิวดี ปัญญา
  เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชาญณรงค์
  เด็กหญิงปวริศา ปั้นศรีนวล
  เด็กหญิงอินทร์ทุอร พ้นภัยพาล
  เด็กหญิงดากานดา ปิยะกรทวีรุ่ง
  เด็กหญิงฑิพย์ตะวัน สื่อกระแสร์
  เด็กชายสารัช เอี่ยมจาตุภัทร
  Electone Ensemble
  รุ่นเล็ก
  อายุไม่เกิน 12 ปี
  เพชรเกษม เด็กชายกันต์ธรินทร์ บุญชัย The Red Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  เด็กชายมหรรณญ์กนก ตรีลักษณวิลัย
  เด็กชายอิทธิพัทธ์ วิเศษวรรณกิจ
  เด็กชายอชิตพล คณิตคุณาภรณ์
  เด็กหญิงสุพิชชา ลิ้มเพิ่มสุข
  เด็กชายจารุพิชญ์ หนูสุข
  เด็กหญิงไอริณ รณเกียรติ
  เด็กหญิงสุวพิชญ์ สุวรรณวรพงศ์
  เด็กหญิงชนัญชิดา อารยอสนี
  Electone Ensemble
  รุ่นกลาง
  อายุไม่เกิน 17 ปี
  เพชรเกษม นางสาวแพรพลอย เขียวเสน The Green Universe คุณครูกฤษณ์ วาสนาสุข
  นางสาวไปรยา จันทรประดิษฐ์
  เด็กชายธนาพล ศรีสัจจวาที
  เด็กหญิงพลอยวิภัสร์ สิริจุติกุล
  เด็กชายภูมิพฤทธิ์ เขียวเสน
  เด็กชายสิรชัย ภู่งาม
  เด็กชายศรัญย์ภัทร เครือเพชร
  เด็กหญิงเสี่ยวหลู ใต้
  Electone Idol
  ไม่จํากัดอายุ
  สยามพารากอน เด็กชายนิติภาส วิริยคุณาภรณ์ Robot คุณครูวนิดา โสทน
  เด็กหญิงธนภรณ์ ธัญญะเจริญ
  เด็กชายภาวริสร์ พานิชประไพ
  เด็กชายพริษฐ์ เรืองมีสุข
  เด็กหญิงณฐมน อัศวโกวิท
  เด็กชายศุภเสกข์ รุจิวิพัฒน์

  ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

  ประเภทการแข่งขัน โรงเรียนดนตรี
  ยามาฮ่า
  ชื่อผู้แข่งขัน ชื่อวง ครูผู้สอน
  Welcome Violin
  รุ่นอายุ 6-11 ปี
  ลาดพร้าว เด็กหญิงปาณิสรา สมุทรพงษ์ Pink Sapphire คุณครูขนิษฐา ธาริเธียร
  เด็กหญิงทิพย์รัตน์ รังสิติยากร
  เด็กหญิงนภวรรณ อาศัยพานิชย์ คุณครูสิริน กีเรียง
  Violin Solo with Piano
  รุ่นอายุ 12 – 15 ปี
  เซ็นทรัล พระราม 3 เด็กหญิงชนา อิงค์ธเนศ คุณครูมยุรี ตัณฑ์แสงงาม
  คุณครูณัฐนุชา ศศิปราณะ
  เด็กหญิงรวี ประเสริฐประชา
  Violin Solo with Piano
  รุ่นอายุ 16 – 19 ปี
  ลาดพร้าว นายณัทชยุต ภูริคณานนท์ คุณครูอัญชลี อิ่มจินดา
  คุณครูมณธิรา ไชยวรรณ
  นายเทียนศิลป์ สุนทรจามร