เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป

1. สินค้าและอุปกรณ์เสริมของยามาฮ่า    จะได้รับประกันในกรณีที่เกิดการชำรุดจากความผิดพลาดของตัวเครื่อง  เนื่องมาจากการผลิตของโรงงานเท่านั้น   โดยมีระยะเวลาประกัน 1 ปี   นับตั้งแต่วันซื้อสินค้า  (*ยกเว้นสินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษ)
2. ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐาน   “ใบรับประกันสินค้า”   ในการขอรับประกันสินค้า   ซึ่งมีหมายเลขเครื่องที่ตรงกันและมีตราประทับหรือลายเซ็นต์ของร้านค้าที่ซื้อเท่านั้น
3. เงื่อนไขรับประกันสินค้ายามาฮ่ามีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้ายามาฮ่า  ที่จำหน่ายโดยบริษัท  สยามดนตรียามาฮ่า  จำกัด  หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัทเท่านั้น
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการให้รับประกันสินค้า ดังต่อไปนี้
•  หมายเลขเครื่องของสินค้าถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่าหรือฉีกขาด และใบรับประกันสินค้าไม่ระบุวันที่ซื้อสินค้า หรือถูกแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
•  ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมการติดตั้งหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม
•  ความเสียหายที่ผิดปกติอันเกิดจากของเหลวหกใส่สินค้า หรือสัตว์และแมลงเข้าไปในสินค้า
•  ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว
•  ความเสียหายตามอายุใช้งาน เช่น รอยขูดขีด รอยแตก รอยกระแทก รอยเปรอะเปื้อน รอยขึ้นสนิม บนส่วนประกอบภายนอกของสินค้า
•  ส่วนประกอบหรืออะไหล่ซึ่งถูกถอดเปลี่ยน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมจากพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด
และ /หรือศูนย์บริการที่มิได้รับการแต่งตั้ง
•  สินค้าที่เป็นตัวสาธิต และสินค้าที่ขายตามสภาพที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันตามที่ฝ่ายขายได้แจ้งไว้
•  บริษัทไม่รับผิดชอบค่าขนส่งในการนำสินค้าเข้ารับประกันที่ศูนย์บริการฯ   ศูนย์บริการแต่งตั้ง   หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัท

สินค้าที่มีเงื่อนไขพิเศษ

กลุ่มสินค้า
ประเภทสินค้า
เงื่อนไขพิเศษ
เปียโน เปียโนทุกรุ่น (อคูสติกเปียโน เท่านั้น) ระยะเวลารับประกัน 2 ปี
คอมโบ้ กีต้าร์ทุกรุ่น ไม่รับประกันสายกีต้าร์
ตู้แอมป์ LANEY ทุกรุ่น ไม่รับประกันดอกลำโพง
เครื่องเสียงพีเอ ลำโพงทุกรุ่น ไม่รับประกันดอกลำโพง
แอมป์ T series (T4N, T5N) ระยะเวลารับประกัน 5 ปี