ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มีความคิดริเริ่ม เพิ่มสติปัญญา ยึดหลักคุณธรรมนำหน้า สร้างคุณค่าดวยดรตรี

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดนตรี ยามาฮ่า คือผู้นำทางดนตรีศึกษามาตรฐานสากลโลก อันดับ 1 ของประเทศไทย

พันธกิจ

เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นพื้นฐานทางดนตรีให้กับผู้เรียน สร้างสังคม สร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียน

จัดสถานศึกษาให้มีอุปกรณ์ เครื่องดนตรีครบครันทันสมัย สวยงาม และปลอดภัย

บุคลากรของโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพ ตรงตามสาขาวิชาที่สอน

ผลิตนักดนตรี ผู้เชียวชาญทางดนตรี ระดับสากลโลก

สร้างชื่อเสียงและต่อยอดให้กับนักดนตรีไปสู่ระดับโลก