สินค้า

01V96i

เก็บช่วงเวลาที่ดีที่สุด
เครื่องมิกเซอร์ดิจิตอลที่รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการบันทึก และการทำโปรดักชั่นเพื่อการแสดงสด หรือใช้ในการติดตั้งระบบเสียง โดย 01V96i ใหม่นี้สามารถรองรับการบันทึกเสียงได้ถึง 16 in / 16 out โดยผ่านทางช่องต่อ USB 2.0

Category:

Description

Sometimes everything just comes together—and when it does, the new 01v96i is there to capture that perfect moment for you in stunning 96kHz sound. Since its initial release in 1998, the 01V has been the mixer of choice for a wide variety of applications, ranging from recording and production environments to live sound and installation setups. The 01V96i represents the next step in the evolution of an industry standard, building on the proven configuration of its predecessors to create a compact digital mixer that meets the needs of an expanding user base. Now, with 16 in/16 out USB 2.0 audio streaming at an impressive 96kHz, the latest version of Steinberg’s Cubase AI, the full suite of Yamaha’s acclaimed Virtual Circuitry Modeling DSP effects and newly improved studio quality head amps, the next generation 01V96i will take every aspect of your mixing and recording to the next level.

คุณสมบัติ

96kHz Multi-track Live Recording with A Single Connection.

To meet the increasing demand for multi-track recording and playback in live sound applications, the 01V96i now features USB 2.0 connectivity—allowing you to effectively take your studio on the road with you. With 16 in/16 out live audio streaming at 96kHz and seamless DAW integration requiring just a single connection, it has never been easier to capture, edit and produce high quality, professional level recordings. USB connectivity also provides extensive two-way communication of MIDI data allowing you to seamlessly combine the precise physical control of your console with all the capability of the latest Cubase AI software that comes bundled with the 01V96i.

Multi-track Live Recording

Every Masterpiece Started with A Blank Canvas. Shouldn’t Yours?

A Blank Canvas

 At Yamaha, we believe that the signature on your sound should be your own, not ours. With this philosophy in mind, the 01V96i—like all of our higher-end digital mixing consoles—was designed to provide outstanding sonic transparency, giving you the purest signal reproduction possible as a starting point. With this clear, unaltered medium as the foundation, all of the color, shape and expressive elements of your sound are entirely in your hands.

So now you’ve got your canvas— time to add color. Yamaha’s acclaimed VCM effects faithfully model the analog circuitry of classic effect units right down to the very last resistor and capacitor, bringing the richness and warmth of analog to a digital environment. So whether you’re bringing vocals to life with a classic Yamaha SPX reverb, or smoothing out a bassline with a classic compressor from the 70’s, you can depend on Yamaha’s flexible digital processing to produce stunning vintage authenticity.

– 24bit/96kHz Performance with Improved Studioquality Head amps
Unlike some digital consoles that achieve operation in 96kHz mode with a reduced number of tracks, 01V96i imposes no such limitations at any of the provided sampling rates, with high resolution 96kHz and 32bit internal processing (58-bit accumulator) as the standard. What’s more, all onboard A/D and D/A conversion makes use of top-performance 24bit/96kHz converters. This is particularly important with the 01V96i because it features improved, studio-quality head amps that offer extremely high resolution and a remarkable sense of “air”. With onboard converters operating at the full 24bits and 96kHz, you can be sure that nothing is lost in the digital representation of the warm, transparent output from these exceptional preamps.

– 96kHz Internal Effects and Top-quality Compression, Gating and Delay
What’s the point of having 24bit/ 96kHz audio if you have to convert down to a lower sampling rate for effect processing? That’s exactly what’s happening if you’re using hardware or software processors that don’t offer 24bit/ 96kHz performance anywhere in your signal chain. That’s why Yamaha included a comprehensive range of 96kHz compatible stereo effects. The 01V96i also features flexible, independent channel compression and gating/ducking processors for dynamics control, 4-band parametric channel equalizers that offer extra versatility with switchable “type I” or “type II” EQ algorithms, as well as a channel delay. All channel processors, except for channel delay, come with an extensive selection of presets in a range of “libraries”that can simply be used unmodified or edited to suit specific requirements. All channel functions except gating are also provided on all output buses.

Full Suite of Yamaha VCM Effects and High Resolution REV-X Reverbs.

[Channel Strip]
– Bring Back The Classics –
The Channel Strip consists of 5 models that employ VCM (Virtual Circuitry Modeling) technology to recreate the sound and characteristics of several classic compression and EQ units from the 70’s. Not only do these models faithfully capture the unique saturation of analog circuitry – in part thanks to precise modeling of the original FET gain reduction, tube/transformer buffer amplifier, VCA and RMS detector circuits – but they have also been fine-tuned by leading engineers and feature carefully selected parameters in a simple interface that makes it easier than ever to create the ideal sound.

[Master Strip]
– A Reel Advantage –
The Master Strip employs VCM technology to recreate both the analog circuitry and tape characteristics that shaped the sound of open-reel tape recorders. Because of their ability to smooth out peak levels and tidy up the response, many high-end recording studios still maintain open-reel recorders such as the Studer A80 mk I, A80 mk IV and A820, and the Ampex ATR100 and others from the 70’s and 80’s to be used to provide tape compression at the mastering stage. Different types of tape – new BASF, old Ampex, etc. – are also selected and used according to the unique sounds they produce. Open Deck provides models of four machine types: Swiss ’70, Swiss ’78, Swiss ’85, and American ’70. You can even combine different record and playback decks for a wider range of variation. You also have a choice of “old” and “new” tape types, tape speed, bias, and EQ settings that can vary the “focus” of the sound, distortion, and saturation characteristics. Now you can easily take advantage of top-end analog sound-shaping techniques in real time using the Yamaha 01V96i digital console.

[Vintage Stomp]
– Phasers on Stun –
Stunning authenticity, that is. Vintage Stomp gives you three distinctly different phasers modeled after the most sought-after stompbox effects units of the 70’s. Yamaha’s VCM technology gives these outstanding recreations all the warmth and atmosphere of the original vintage units, and combines it with the control and processing flexibility that a digital environment affords.

[Reverb]
– Bring Your Mix to Life –
These high-resolution reverbs employ the latest “REV-X” algorithms first introduced in Yamaha’s SPX2000 Digital Multi Effects Processor. The REV-X programs feature the richest reverberation and smoothest decay available, based on years of dedicated research and development. REV-X Hall, REV-X Room, and REV-X Plate programs are provided, with new parameters such as room size and decay envelopes that offer unprecedented definition and finer nuance control. The REV-X Hall and REV-X Room programs have a very open sound, while REV-X Plate delivers a brighter tonality that is ideal for vocals. All models deliver dense, warm reverb that does not interfere with the natural timbre of the source.

VCM Effects

Powerful Mixing Capacity,Versatility and Expandability

Don’t let its compact construction fool you— the 01V96i has tremendous mixing capacity for a console its size, making it extremely versatile and suitable for a wide range of studio and sound reinforcement applications.

– 40 Input/20 Bus Mixing at 96kHz
With up to 40 simultaneous inputs and 20 buses at 96kHz, the 01V96i delivers large console power in a rack-mount sized package. Offering a main stereo bus, eight individual mixing buses, two solo buses, and eight auxiliary buses —a total of 20 in all— the 01V96i gives you plenty of signal-routing options to adapt to just about any mixing requirements.

– Comprehensive Connectivity
Right out of the box the 01V96i offers 16 analog channel inputs—12 with improved studio-quality head amps-—and on the digital front, 8-channel optical ADAT, coaxial 2-track inputs and 16 inputs via USB. Analog outputs include the main stereo output, stereo monitor outputs, a stereo 2-track output, four OMNI outputs, 12 channel TRS insert points and a headphones output, matched with coaxial 2-track outputs and 8-channel optical ADAT for digital output. When you need more, Yamaha offers a range of mini-YGDAI expansion cards that can be inserted into the 01V96i’s expansion slot. From traditional analog audio formats to standard digital audio and dedicated third-party proprietary network protocols, Mini-YGDAI cards make it easy to add I/O in a wide variety of audio and network formats to 01V96i.

– Cascade Link for Ultimate Expandability
When your situation demands a high capacity setup—particularly for live sound reinforcement applications— the “01V96i Cascade Link” allows you to run two units cascaded giving you up to 80 channels of mixing capability. One simple connection for all the power you would ever need.

Powerful Mixing

The Digital Advantage

The benefits of digital technology are innumerable in terms of functionality, cost and space. However the physical, intuitive aspects of analog style mixers can never be discounted either. Our motto in designing the console: mix with your ears, not with your eyes. It was with this philosophy in mind that we made the best use of the technology at our disposal to offer digital features that make a difference, without overshadowing the familiar analog attributes of mixing.

– Fast Flexible Patching
Patching and assigning channels has always been one of the most trying aspects of mixing with an analog console. Using the 01V96i’s versatile, easy-to-use patching system, all available inputs, outputs, effects, channel inserts —and now USB I/O— can be assigned to any of the console’s channels or outputs. For example, any of the effect processors can be assigned to an auxiliary bus for send-type operation, or inserted directly
into any input channel as required. Centralized control means you’ll never have to run around to physically re-patch cables whenever you need to reconfigure the system. Patch setups can be stored in the 01V96i patch library for instant recall at any time.

– Precision Motor Faders That Do More Than Just Mix
All of Yamaha’s professional digital mixing consoles feature motor faders for a reason. A mixing engineer needs to be able to see exactly where levels are at all times, and without motor faders, every time you recall a previously stored scene or remotely control your mixer from external devices, the mix you hear will be totally different from what is represented by the faders on the console. This can cause considerable confusion and affect your workflow dramatically. Why run the risk of blowing your mix by compromising on such a crucial feature? Yamaha’s 100mm motor faders are the end result of the extensive research and analysis put into making our top-line digital mixers. With the intuitive, physical control they afford, these precision faders will ensure that your previously stored settings not only sound exactly the same, but look just as they did when you saved them. What’s more, multiple monitor mixes can be recalled and modified instantly and intuitively via the sends on fader function.

– Intuitive “Selected Channel”
“Selected Channel” controls are the “hands-on” channel controls for the currently selected input and output channel, with analog style buttons and knobs that allow you direct access and control of essential parameters. This Yamaha-designed configuration has become a classic as well the de-facto industry standard, and is familiar territory to most experienced engineers.

– Layer Switching and Fader Mode
One of the greatest advantages of digital control is that it adds extraordinary power and flexibility to your console without taking up valuable space. The 01V96i has 16 channel faders and one stereo master fader. The channel faders can be instantly switched to handle input channels 1-16, 17-32, MASTER (8 AUX and 8 BUSES) or REMOTE via the console’s LAYER switches. In the REMOTE layer, you can control major DAW software or create custom fader layers with which you can assign any in/out channels you like. The Fader MODE keys switch the 01V96i faders between fader and auxiliary level control instantaneously. Powered by fast, precise motor-driven mechanisms, the faders respond immediately by moving to the settings of the corresponding mode.

– Versatile Channel Pairing
In addition to being able to pair faders “horizontally,” corresponding faders in adjacent layers can be “vertically” paired, allowing each physical channel fader to be used for stereo channel control. Multiple stereo channels can thus be controlled from a single layer with a whole list of linked parameters.

The Digital Advantage

Born Versatile, Tuned for Live

Born Versatile

 The 01V has been used in a wide variety of applications due to its exceptional versatility. Highly customizable, the 01V96i can be configured to meet specific demands of various environments and greatly benefit your operation of the console. In live situations in particular, the console’s personalized functions add a familiar touch while streamlining your workflow tremendously.

– Grouping Function
You can group faders and mutes from any selected input channels or output buses and store the settings in multiple banks. The group function is very convenient for various applications including sound reinforcement.

– User Defined Keys for Customized Control of Your Console
Eight user-defined keys allow you to customize how you interact with your console. These keys can be assigned to control any functions you choose. You could, for example, assign them to switch scenes, copy/paste channels or flip display pages and numerous other functions that can give you a tremendous advantage in live sound applications. The Instant Group Assignment function allows you to use these keys to set up mute group masters quickly— ideal for live applications where groups of instruments or sound sources need to be muted instantly.

– Scene Memory — Instant Recall Is Just A Click Away
The ability to store and recall all console parameters in an instant is a huge advantage for sound reinforcement applications. You can instantly switch “scenes” during a performance, as well as recall the basic settings for a show at different venues, then tweak to optimize the sound for that environment. This can dramatically reduce setup time and benefit your workflow tremendously. All scene data can also be managed offline on a personal computer using the 01V96i Editor. You can do basic setup on your laptop, and then transfer the data to the console at the venue. 01V96i digital mixing console also lets you recall a scene with fade time, or apply “recall safe” for only the specified parameters and channels, or globally for added creative control and flexibility. There’s even a global paste function that lets you simultaneously paste selected parameters from one scene to multiple scenes – your EQ and AUX settings from final rehearsal, for example, can easily be copied to all other scenes that will be used during the performance.

– Seamless DAW Integration
In addition to its extensive stand-alone capabilities, the 01V96i can seamlessly integrate with your computer-based DAW. In addition to the bi-directional 16 x 16 USB2.0 audio integration, the 01V96i also functions as a powerful controller for your Digital Audio Workstation (DAW). This provides that familiar hands-on feel when recording, mixing and editing your tracks. Control templates are provided for Avid ProTools®, Steinberg Cubase® and Nuendo® while the general DAW mode supports a range of other DAWs. MIDI control tables can also be created to provide compatibility with MIDI-compatible DAW systems.

01V96i EDITOR

01V96i EDITOR

Available for MAC and Windows platforms, 01V96i Editor is a total management software package that gives you complete control of all the console’s parameters via your computer. Editor provides comprehensive monitoring as well as real-time display of selected channel status once it is connected to the console and online. Offline you can edit and manage scene data, patch lists, and other functions for a significant boost in control and work efficiency. If you are using a rental or another installed console, you can easily save your settings to a computer, then load them into the other console at your convenience. 01V96i Editor also makes an effective tool for safely managing your backups.

Cubase AI – The Perfect Complement

Cubase AI

 With Cubase, Steinberg has essentially redefined music production software in their pursuit to provide users with the most advanced, comprehensive DAW software available. The 01V96i comes with the latest version of Cubase AI to give you a flexible, intuitive platform to realize your full creative potential.

With Cubase Al you get a stripped-down version of the Steinberg Cubase advanced music production system, using the same core technologies and interface that have won this series worldwide acclaim. Together with the 01V96i, both MAC and Windows PC users will have access to a full system solution with all the tools they need for composing, recording, editing and mixing studio-quality music whether you’re in the studio or not.

ข้อมูลจำเพาะ

เอาต์ไลน์

ความสามารถในการมิกซ์ มิกซิง แชนแนล 32 Mono + 4 Stereo
GROUP 8
AUX 8
MAIN Stereo
ฟังค์ชัน อินพุต แชนแนล Gate, Attenuator, 4-band PEQ, 2x Compressor, Delay, Pan
ฟังค์ชัน เอาต์พุต แชนแนล Attenuator, 4-band PEQ, Compressor, Delay
ออนบอร์ โพรเซสเซอร์ 4x SPX multi effectors
I/O ไมค์ อินพุต 12
แฟนทอม เพาเวอร์ +48V DC; ON/OFF per 4ch
ไลน์ อินพุต 2x Stereo, 2x 2tr in
เอดี คอนเวิร์ตเตอร์ 24-bit; 128-time over sampling
ไลน์ เอาต์พุต Stereo output, Monitor output, 4x Omni output
ดีเอ คอนเวิร์ตเตอร์ 24-bit; 128-time over sampling
ดิจิตอล I/O ADAT (8-in/8-out), 2tr in/out
เอกซ์แพนชัน สล็อต Mini-YGDAI (16-in/16-out)
คอนโทรลและอื่นๆ To Host(USB), MIDI, Word clock I/O

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

การประมวลผลภายใน 32bit, Accumulator: 58bit
อัตราความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง ภายใน 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
ภายนอก 44.1kHz/88.2kHz (-10%) – 48kHz/96kHz (+6%)
สัญญาณเสียงดีเลย์ Less than 1.6ms CH INPUT to STEREO OUT (@SampIing frequency = 48kHz) / Less than 0.8ms CH INPUT to STEREO OUT (@SampIing frequency = 96kHz)
ค่ารวมความเพี้ยนของเสียง CH INPUT to STEREO OUT: Less than 0.05%, 20Hz to 20kHz @+14dBu into 600Ω / Less than 0.01%, 1kHz @+24dBu into 600Ω (@SampIing frequency = 48kHz) / Less than 0.05%, 20Hz to 40kHz @+14dBu into 600Ω / Less than 0.01%, 1kHz @+24dBu into 600Ω (@SampIing frequency = 96kHz)
ความถี่ในการตอบสนอง CH INPUT to STEREO OUT: 0.5, -1.5dB, 20Hz – 20kHz @+4dBu into 600Ω(@SampIing frequency = 48kHz) / 0.5, -1.5dB, 20Hz – 40kHz @+4dBu into 600Ω(@SampIing frequency = 96kHz)
ไดนามิก เรนจ์ 110dB typ. DA Converter (STEREO OUT) / 105dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @fs=48kHz / 105dB typ. AD+DA (to STEREO OUT) @fs=96kHz
ฮัม & วอยซ์เลเวล การใส่เสียงเทียบเท่า -128dBu Equivalent Input Noise.
การส่งออกเสียงที่เหลือ -86dBu residual output noise. STEREO OUT: STEREO OUT off. / -86dBu (90dB S/N) STEREO OUT: STEREO fader at nominal level and all CH INPUT faders at minimum level. / -64dBu (68dB S/N) STEREO OUT: STEREO fader at nominal level and one CH INPUT fader at nominal level
Crosstalk -80dB adjacent input channels (CH1-12) / -80dB adjacent input channels (CH13-16) / -80dB input to output
กำลังไฟที่ต้องใช้ AC100V, 120V, 220-240V 50/60 Hz
ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า 90W
ขนาด กว้าง 436mm; 17-1/8in
สูง 148mm; 5-7/8in
ลึก 548mm; 21-5/8in
น้ำหนักรวม 14kg; 30.86lbs

General specifications

Others Fader: 100mm motorized x17

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “01V96i”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • หมวดสินค้า

    • No product categories exist.
  • ยี่ห้อ