เหตุผลที่คนเลือก …ยามาฮ่า

Yamaha Music Worldwide Education System

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าผู้นำทางด้านดนตรีศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยเปิดทำการสอนมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2509 ปัจจุบันมีโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายกว่า 90 แห่ง นักเรียนดนตรีกว่า 35,000 คน โดยมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลรับรองโดย Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่นมีระบบการสอบและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานที่กว่า 40 ประเทศทั่วโลกใช้เป็นแบบแผนเดียวกัน ปัจจุบันระบบการสอบของยามาฮ่ามียอดนักเรียนที่ใช้สอบประเมินผลมากที่สุดของประเทศไทย

ความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของหลักสูตรดนตรีของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ก็คือ

1. การศึกษาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก (Timely Education)

การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรยามาฮ่า โรงเรียนดนตรียามาฮ่าคำนึงถึงพัฒนาการและความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กๆ ให้เหมาะกับช่วงอายุและวัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถทางดนตรีในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 2.5 ปีขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่แบบไม่จำกัดอายุ มีให้คุณเลือกกว่า 31หลักสูตร

1.  The education system is design to fit the age group of students (Timely Education) The Yamaha Education method always consider the improvement and strengthening abilities of students both physically and mentally. Yamaha curriculum give high regards to design curriculum to fit the student age to allowed students to gain the most benefit from their studies. The education system starts from age 2.5 years old to adult with no restriction of age. There are 31 curriculums available for students to choose from.

2. การสอนดนตรีแบบบูรณาการที่เน้นองค์รวมทางดนตรีศึกษา (Fostering of comprehensive music education)

การเรียนการสอนดนตรีสากลระบบ Yamaha มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วน อาทิ การฟัง การร้องโน้ต การเรียน และทฤษฎีดนตรี รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนเป็นกลุ่ม (Group Lesson) เสริมประสบการณ์ดนตรีใหม่ให้กับเด็ก

เด็กจะพัฒนาความสามารถทางดนตรีได้เป็นอย่างดีจากการช่วยเหลือและเป็นแรงผลักดันให้กันและกัน ผ่านทางการเล่นประสมวง (Ensemble) ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนร่วมชั้นกับเพื่อนๆถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามหาศาลซึ่งจะสอนให้เด็กรู้จักการทำงานร่วมกันและรู้จักการเข้าสังคม ในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะเข้าใจความแตกต่างและเอกลักษณ์ของเพื่อนแต่ละคน

2.  The Yamaha Music curriculum focuses all the fundamental elements in music which include listening, singing and music theory studies. There are both group and individual lesson depending on student preference. The musical training received from Yamaha will lay down a solid musical foundation for students. Moreover, student can form ensemble and band which will be an essential for student to learn about teamwork and social interaction.

3. เปิดโลกจินตนาการทางดนตรีแบบไร้ขีดจำกัด (Rearing of creativity)

โรงเรียนดนตรียามาฮ่าให้ความสำคัญเรื่องการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีให้เกิดความสนุกสนาน ดังนั้นการเพาะบ่มให้เด็กๆมีลักษณะนิสัยอันได้แก่ “หัวใจที่รักการฟัง” “ความปรารถนาที่จะร้องเพลง” “ความตั้งใจที่จะเล่นดนตรีอย่างสนุกสนาน” และ “จิตใจที่รักการแสดงออก” ติดตัวไปเมื่อสำเร็จหลักสูตรประสบการณ์ในการเรียนรู้ดนตรีในหลากหลายรูปแบบจะช่วยให้เด็กได้รับความสามารถทางดนตรีที่หลากหลายซึ่งจะส่งเสริมให้พวกเขามีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีอย่างมีความสุขในอนาคต

3.  Siam Kolkarn musical school give high regards to musical creativity therefore Yamaha tried to builds importance habit for students such as: listening for pleasure, the joy of singing, the happiness during their performance and the passion to express themselves. These habits will be reinforce student through the Yamaha curriculum and it will stay with students through out their musical journey.

4. ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ (High standard teacher)

คุณครูผู้สอนทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาฝึกอบรมทักษะทางด้านดนตรี และควบคุมมาตรฐานการสอน โดยสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิให้การอบรมอย่างต่อเนื่องและมีศูนย์ฝึกอบรมคุณครูดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ทำให้คุณครูต้องพัฒนาความสามารถทักษะทางดนตรีอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน เพื่อให้ได้มาตรฐานดนตรีศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

4.  Yamaha teacher have to go through intensive musical training to bring up the teaching standard set by the Siam Kolkarn Music Yamaha. Therefore there are constant seminars from experts both from Thailand and foreign countries to make teachers keep up with musical techniques in the present time. The purpose of these seminars are to increase Yamaha music education standards.

5. หลักสูตรมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก (Worldwide uniform educational system)

หลักสูตรดนตรีสากลต่างๆ ได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักสูตรสากลที่ใช้ทั่วประเทศและทั่วโลก ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนในระบบการศึกษาเดียวกันซึ่งมีระเบียบแบบแผนและมีมาตรฐานระดับโลก และมียอดนักเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

5.  International music curriculum have been improve to suits student age and is the Yamaha curriculum has be accepted as an international curriculum around the world. Therefore allowed students all over the world to study the same method. The Yamaha system have the gain the most number of students in the world.

6. มีเวทีดนตรีเพื่อก้าวสู่ระดับสากล( International stage performance opportunities)

ผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ สามารถเข้าร่วมกิจกรรรมทางดนตรีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อแสดงออกซึ่งความสามารถทางดนตรี และมีการแสดงคอนเสิร์ตทุกๆ 3 เดือน รวมถึงการก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศ อาทิ Yamaha Thailand Music Festival เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวแทนประเทศและเวทีต่างๆ ในระดับสากลเช่น International Junior Original Concert ,Asia Pacific Electone Drums Compettition, Yamaha Popular Music Asian Beat Challenge ,Siam Kolkarn Piano Compettition และอื่นๆ มากมาย

6.  Students that study the Yamaha Curriculum also participate in various school activities through out the year to demonstrate their musical potential. The school will also hold a concert in every 3 months and students also have the opportunities to go to international stages such as the Yamaha Thailand Music Festival and international competition such as the International Junior Original Concert, Asia Pacific Electone Drums Compettition, Yamaha Popular Music Asian Beat Challenge, Siam Kolkarn Piano Compettition and many more.

7. มีการวัดประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร (Grade system)

เมื่อผู้เรียนจบทุกหลักสูตร จะมีการสอบเพื่อวัดและประเมินผลในแต่ละระดับ ซึ่งการวัดประเมินผลนี้มีระบบการวัดที่เป็นมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น (Yamaha Music Foundation) สามารถใช้อ้างอิงได้ทั่วโลกและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และยังมียอดนักเรียนสอบสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

7.  When student have finish the curriculum there are examination system that will allowed the student to measure their level. This examination system have been standardized by the Japan Yamaha Music Foundation and could be used internationally (Worldwide). Over 40 countries uses the same standard test and Thailand is one of the country that have the most number of students that participate in the exams.

8. เครื่องดนตรีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ (Advance qualities musical instrument)

มีเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ที่ทันสมัยและมีคุณภาพ ภายใต้แบรนด์สินค้า Yamaha เครื่องดนตรีที่ได้คุณภาพมาตรฐานสากล และมีศูนย์บริการเครื่องดนตรีที่พร้อมให้บริการและคอยแนะนำปรึกษาทุกปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงกับท่าน

8.  There are various musical instruments and teaching aids that are very modernize under the name of Yamaha. Yamaha products have gain international recognition in qualities and customer services. Yamaha also has service center that are prepare to give advice about Yamaha products sound system and your musical instruments.